Beiratkozás:

A májusi előjegyzést követően felvett, 3. életévüket betöltött új gyermekek szeptember 1-én,

évközi felvétel esetén az óvodavezetővel egyeztetett időpontban, folyamatosan kezdik meg a gyerekek az óvodát.

Intézményünkben a nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart.

 

 

Beiratkozási lehetőség:

Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése:

20. §

(1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A

fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot,

amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható

jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok

elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről.